رسوب زدایی

با امواج رادیویی بدون استفاده از مواد شیمیایی

  • صفحه اصلی
  • اخبار
  • پایان نامه مقطع ارشد:فعالیت بازدارندگی امواج رادیویی و بیوسایدها در استقرار باکتری های احیا کننده
اخبار
پایان نامه مقطع ارشد:فعالیت بازدارندگی امواج رادیویی و بیوسایدها در استقرار باکتری های احیا کننده

پایان نامه مقطع ارشد:فعالیت بازدارندگی امواج رادیویی و بیوسایدها در استقرار باکتری های احیا کننده

تاریخ : ۱۳۹۷/۰۲/۱۱/ / تعداد بازدید : 1470

موضوع پایانامه : ارزیابی فعالیت بازدارندگی امواج رادیویی و بیوسایدها در استقرار باکتری های احیا کننده سولفات جدا شده از سیستم¬های آبرسانی در مقیاس آزمایشگاهی و میدانی نگارش : منا بهرامی از این پایان نامه در تاریخ 19/ 2 / 1395 با حضور اساتید راهنما ، مشاور و هیات داوران در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات کرمان و اخذ نمره 18 با موفقیت ، دفاع به عمل آمد و مورد تایید قرار گرفت استاد راهنما: دکتر محمد کارگر استاد مشاور: دکتر فرخ رخ بخش زمین داور: دکتر اشرف کریمی نیک معاونت پژوهشی دانشگاه دکتر حجت بابایی مدیر گروه تخصصی دکتر بابک خیرخواه

چکیده : اهمیت و هدف پژوهش‌:‌ باکتری‌های احیا کننده سولفات در مقادیرآلودگی کم آب مشکل‌ساز نیستند و تنها در مواقعی که تعداد آنها در محیط زیست¬شان کنترل نشود رشد سریعی کرده و نتیجهِ‌‌‌ی آن هجوم میکروبی می‌باشد که با ترشح پلیمر خارج سلولی سبب تشکیل لایه‌ای به نام پلیمر بر سطح شده و باعث خوردگی میکروبی می‌شود. بنابراین باتوجه به اهمیت جلوگیری از خوردگی که سالیانه خسارات زیادی به تاسیسات ، در صنایع مختلف وارد می‌سازند، این باکتری‌ها به مسئله‌ی حیاتی تبدیل شده است. ازطرفی استفاده از مواد ضدعفونی کننده در حذف بیوفیلم، دارای خطرات زیست محیطی می‌باشد. لذا پژوهش حاضر به حذف باکتری‌های احیاکننده سولفات با امواج رادیویی به عنوان روش جایگزین برای روش‌های مرسوم دارای هزینه‌های بالا پرداخته است. روش کار: این مطالعه به صورت تجربی به منظور ارزیابی فعالیت بازدارندگی امواج رادیویی و بیوسایدها برباکتری‌های احیا کننده سولفات صورت گرفت. بعد از نمونه گیری آب، خالص سازی کلونی های سیاه دارای توانمندی احیا سولفات با توجه به تفاوت‌های ظاهری شناسایی و جداسازی شدند و آنالیز مولکولی با روش PCR بر روی جدایه‌ها صورت گرفت. سپس فعالیت بازدارندگی امواج رادیویی با تاثیر آنها بر روی نمونه‌های خالص سازی شده ارزیابی گردید و در نهایت کارایی چهاربیوساید انتخابی بر روی توده‌ی میکروبی غالب بر تست‌های ASTM3946 و MIC بررسی شد. یافته‌ها: اثر امواج رادیویی بر باکتری‌های احیا کننده سولفات درمدت زمان‌های مختلف، اختلاف معنی‌داری را نشان داد که طی گذشت زمان اثر کاهنده ‌چشم‌گیری دیده شد. همچنین بهترین تاثیربیوسایدها بر این باکتری‌ها گلوتارآلدهید و کمترین اثر مربوط به تریس‌نیترو می باشد.

نتیجه‌گیری: نتایج این پژوهش نشان دادکه امواج رادیویی توانایی کاهش و حذف باکتری‌های احیا کننده سولفات را داشته و از این رو انجام آزمون‌های تکمیلی به منظور انجام مطالعات گسترده‌تر و مقایسه آن با بیوسایدهای شیمیایی پیشنهاد می‌گردد. نتیجه : -4- نتایج تاثیر امواج رادیویی برکاهش یا حذف باکتری‌های احیا کننده سولفات در شرایط آزمایشگاهی دبی آب در سیستم نمونه آزمایشگاهی قریب 500 لیتر در ساعت بود که بر اساس حجم آب در گردش، نرخ عبور آب از دستگاه رسوب‌زدای هیدروپت قریب 75 مرتبه در ساعت اندازه گیری شد.نتایج بدست آمده از کشت 3 لوله‌ای هریک از نمونه‌های آب مورد آزمون در فواصل زمانی مختلف ،در جدول زیر طبق روش MPN بررسی شده اند:

 

با توجه به نتایج ذکر شده در جدول 4-1 می‌توان نتیجه گرفت پس از 3 ساعت گردش آب و عبور از دستگاه در نمونه آزمایشگاهی میزان باکتری‌های احیا کننده سولفات به صفر میل رده و حدود 225 مرتبه عبور آب از دستگاه اثرات حذف این باکتری‌ها دیده می‌شود.

جهت مشاهده و دانلود کامل پایانامه کلیک کنید .نظرات:
هنوز نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفر باشید.
captcha