رسوب زدایی

با امواج رادیویی بدون استفاده از مواد شیمیایی

تائیدیه های مشتری

تائیدیه های مشتری

محافظت مبدل های صفحه ای آبگرم مصرفی آشپزخانه مرکزی نمایشگاه بین المللی تهران
محافظت مبدل های صفحه ای آبگرم مصرفی آشپزخانه مرکزی نمایشگاه بین المللی تهران
رسوبزدایی 4000 تن تبرید صدا و سیمای جمهوری اسلامی با حذف سختی گیر رزینی از سال 1367
رسوبزدایی 4000 تن تبرید صدا و سیمای جمهوری اسلامی با حذف سختی گیر رزینی از سال 1367
رسوبزدایی چیلرهای تراکمی خطوط لوله و مخابرات با حذف سختی گیر رزینی از سال 1388
رسوبزدایی چیلرهای تراکمی خطوط لوله و مخابرات با حذف سختی گیر رزینی از سال 1388