رسوب زدایی

با امواج رادیویی بدون استفاده از مواد شیمیایی

تائیدیه های مشتری

تائیدیه های مشتری

رسوبزدایی چیلرهای تراکمی خطوط لوله و مخابرات با حذف سختی گیر رزینی از سال 1388
رسوبزدایی چیلرهای تراکمی خطوط لوله و مخابرات با حذف سختی گیر رزینی از سال 1388