تاییدیه بین المللی SGS در جلوگیری از تشکیل باکتری

رسوب زدایی

با امواج رادیویی بدون استفاده از مواد شیمیایی

  • صفحه اصلی
  • تکنولوژی هیدروفلو
  • تاییدیه بین المللی SGS در جلوگیری از تشکیل باکتری و کشتن باکتری ها
تکنولوژی هیدروفلو