رسوب زدایی

با امواج رادیویی بدون استفاده از مواد شیمیایی

جستجو
یک محل ایده‌آل برای بسیاری از انواع گوناگون باکتری و جلبک‌ها فراهم می‌کنند درحالی که درجه ی حرارت پایین موجب کندشدن رشد باکتری‌ها و جلبک‌ها می‌شود. برای جلوگیری از این ‌آلودگی‌ها باید به‌طور مداوم رسوب زدا یی و کنترل انجام شود. رسوبزدا هیدروفلو می‌تو...