رسوب زدایی

با امواج رادیویی بدون استفاده از مواد شیمیایی

جستجو
گرفتگی لوله... رسوب... فشار آب ضعیف... همه ما این مشکلات را هر یکی به نوبه‌ای تجربه کرده‌ایم. بارها شده زیر دوش حمام ساعتها زمان صرف کردیم آن هم با فشار ضعیف آب. ساده‌ترین مثال در مورد گرفتگی لوله را وقتی مشاهده کرده‌اید که شیر سماور را میچرخانید ولی...