رسوب زدایی موتور ری بویلر خط انتقال گاز شمال غرب آمریکا | دیگ های آبگرم و آبداغ

رسوب زدایی موتور ری بویلر خط انتقال گاز شمال غرب آمریکا

رسوب زدایی موتور ری بویلر خط انتقال گاز شمال غرب آمریکا

کمپرسورهای افزایش فشار در خط انتقال گاز شمال غرب آمریکا در پلیموت شامل 4 موتور گاز سوز غول پیکر هستند که نیاز به آبگرم 70 درجه سانتیگراد در ژاکت موتور دارند. مدار لوله کشی پیش گرم به یک بویلر فولادی وصل است. به دلیل سختی آب در ژاکت موتورها رسوب سفت و چسبنده تشکیل می‌شود. اینجاست که رسوب زدا هیدروفلو گزینه خوبی برای رسوب زدایی خواهد بود.

 

بعد از نصب یک دستگاه رسوب زدا هیدروفلو سری C-160 بر روی لوله “8 برگشت به بویلر توسط نماینده آمریکا به مدت 6 ماه نتایج قابل توجهی مشاهده گردید.

1- سختی کربناتی در آب در حال گردش به میزان صفر رسیده و به کریستالهای بسیار ریز و غیر چسبنده تبدیل شد. به دلیل استفاده از سختی گیر رزینی و نرم بودن آب، فرایند تشکیل کریستال و رسوب زدایی به صورت کامل انجام نمی‌شود و متوقف می‌‎گردد، مگر در حالتی که آب سیستم تعویض و آب سخت جایگزین گردد.

حذف سختی کربناتی در داخل بویلر با استفاده از دستگاه رسوب زدا هیدروفلو به معنی تبدیل بخشی از رسوبات بر روی تیوب ها به کریستال های معلق می باشد. برای تکمیل فرایند رسوب زدایی نیاز به کاتیون های کلسیم و منیزیم در داخل بویلر می باشد که این مطلب مستلزم حذف سختی گیر رزینی و استفاده مستقیم از آب خام می باشد .

2- نرخ خوردگی بین 18/0 الی 22/0 MPY ثابت ماند.

3- کارفرما از روند رسوب زدایی هیدروفلو و کاهش خوردگی بسیار راضی بوده و عملکرد این دستگاه را مثبت ارزیابی نموده است . حذف آنتی اسکالانت و مواد شیمیایی از مزیت های رسوب زدای هیدروفلو می باشد .