بستنی توحید بابل

رسوبزدایی سيستم استرليزاسيون تولید بستنی از تاريخ 93/3/19 بدون نيـاز به اسـيدشويی در بستنی توحید بابل

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!