بیمارستان مهرگان بابل

رسوبزدایی منابع کویلی با نصب دو دستگاه رسوب زدای هیدروفلو مدل HS-38 و سیستم تهویه مطبوع چیلرها و بویلرهای گرمایشی موتورخانه بیمارستان مهرگان بابل با نصب دستگاه رسوب زدای هیدروفلو مدل C-100

Leave a Reply

Your email address will not be published.