شرکت الکترونیک افزار آزما

مدار آب دستگاه های تزریق پلاستیک توسط 3 مبدل صفحه ای و 3 برج خنک کن خنک می گردد . رسوبزدایی مبدل های صفحه ای و حذف اسیدشویی ماهانه شرکت الکترونیک افزار آزما

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!