شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران

کاهش مصرف کلر در تصفیه استخر قهرمانی افزایش راندمان فیلتر شنی و شفافیت آب کاهش میزان بک واش و صرفه جویی در آب و انرژی

Leave a Reply

Your email address will not be published.