شرکت تولیدی ذوب کاوان

رسوبزدایی کامل و محافظت مدار خنک کن شامل کفشک ها، رینگ و سپرها، مدار خنک کن هود و ژاکت در مقابل رسوبگذاری مجدد و حذف اسیدشویی

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!