شرکت ساختمانی دنو

سازنده برند لوکس ساختمانی دنو با به کارگیری تکنولوژی سبز رسوبزدای هیدروفلو ، سختی گیرهای رزینی مواد شیمیایی و اسید شویی را در ساختمان های خود حذف نموده است.

Leave a Reply

Your email address will not be published.