شرکت سیمان بجنورد

رسوب زدایی مدار نازل اسپري هاي كولينگ تاور ، مدار آبگرد ياتاقانها و گيربكس كوره هاي خط I و II و مبدل های حرارتی آسياب مواد و سيمان با دستگاه رسوب زدایی هیدروفلو

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!