شرکت سیمان شاهرود

قبل از نصب رسوب زدا هیدروفلو هر روز چند نازل اسید شویی می شد بعد از نصب از سال 89 کلیه نازل ها سالیانه اسید شویی نشدند و ارتقاء عملکرد فیلترهای غبار گیر

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!