شرکت فناوری زیستی کیمیا

حذف سختی گیر رزینی و مواد شیمیایی دو دیگ بخار و رسوبزدایی مدار گرمایش، منابع کویلی و محافظت ممبران R.O فناوری زیست کیمیا شهر صنعتی اراک

Leave a Reply

Your email address will not be published.