شرکت واتگر قشم

نصب دو رسوبزدا هیدروفلو سری C-100  و HS-38 برای محافظت از مدار گرمایش و سرمایش در برابر رسوب و خوردگی، محافظت از مدار آب سرد و گرم مصرفی و منابع کویلی

Leave a Reply

Your email address will not be published.