شرکت پتروشیمی شیراز سهامی عام

بعد از نصب دستگاه رسوبزدا هیدروفلو شاهد حفاظت از ممبرانهای آب شیرین کن صنعتی، کاهش CIP و مواد شیمیایی و کاهش رسوب بودیم

Leave a Reply

Your email address will not be published.