شرکت کش و نوار ایران- ساوه

شهرک صنعتی کاوه-ساوه با TDS آب 2200 ppm المنت های بخارساز خط تولید به سرعت رسوب گرفته که با نصب دستگاه S38 مشکل مرتفع شده و رسوبات نرم و با آب رسوبزدایی و تمیز می شوند.

Leave a Reply

Your email address will not be published.