شرکت کیسه بافی اقبال

رسوبزدایی مدار خنک کاری غلطک ها و اکسترودر خط تولید گونی بافی و برج خنک کن کیسه بافی اقبال اصفهان

Leave a Reply

Your email address will not be published.