مجتمع مسکونی وانا (هنگام)

نصب دو دستگاه رسوبزدای الکترونیکی با امواج رادیویی هیدروفلو سری HS-38 جهت مدار آبگرم مصرفی در مجتمع مسکونی وانا که موجب گردید تا نیاز به اسیدشویی ازبین برود و مصرف برق و گاز کاهش 50 درصدی داشته باشد.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!