مجموعه ایران خودرو دیزل

از سال 1390 تاکنون منابع کویلی 5000 لیتری که هر 4 ماه یکبار باز و اسیدشویی می شدند فاقد رسوب بوده دمای آب بالا و در بازدید دوره ای فاقد رسوب بوده اند.

Leave a Reply

Your email address will not be published.