ده دلیل برای انتخاب تکنولوژی هیدروپت با فرکانس امواج رادیویی:

 


 
 
 

1-دستگاه هیدروفلو با قابلیتارسال سیگنال الکتریکی با فرکانس امواج رادیویی به سیال تا برد 100 الی 200 متر از هر سمت جهت دستگاه های خانگی و 1200 تا 1500 متر از هر سمت جهت دستگاه های صنعتی قابل سفارش تا 10000 متر از هر سمت و تحت پوشش قرار دادن تمام مسیر در جهت و خلاف جهت حرکت سیال و امکان رسوبزدایی حتی در صورت توقف پمپ و راکد بودن سیال

 
 
 

2- قابلیت نصب بر هر نوع جنس لوله ( فلزی ، غیر فلزی ، سیمانی) حتی بر روی عایق حرارتی لوله از قطر نیم اینچ تا 3 متر

 
 
 

3-حذف رسوبات موجود و جلوگیری از رسوبگذاری

 
 
 

4- عدم نیاز به برش لوله یا تغییر سیستم لوله کشی و و توقف سیستم

 
 
 

5- صرفه جویی در مصرف انرژی به میزان 10% به ازای هر میلیمتر ضخامت رسوب

 
 
 

6- افزایش راندمان و همچنین طول عمر تجهیزات

 
 
 

7-عمر مفید حداقل 30 سال

 
 
 

8- حذف مواد شیمیایی ضد خوردگی و رسوب

 
 
 

9-امکان استفاده از آب سخت ، چاه ، دریا در تأسیسات و در نتیجه حذف سختی گیرها

 
 
 

10- کاهش مصرف کلر به میزان 65 % الی 75% (کاربرد در استخرها) و صرفه جویی در مصرف آب بکواش فیلترهای شنی به میزان 75%

 


 


 

 

  Copyright  , RGS Path, All Rights Reserved. | Last Update: Monday, April 17, 2017  
Watch winder vary in prices, although there are some that run up to a thousand dollars. Because rolex replica sale winders are normally classified as a convenience device, a lot of people do not buy them and have them as their everyday rolex replica sale. Most people actually buy them as collectibles. Experts also say that those who have replica watches uk that they rarely wear should simply wind it regularly and just let it run down. Those who have special rolex replica sale that they regularly wear, a watch winder should be a good and convenient product to have. If you keep a watch winder, then you can be sure your rolex replica runs accurately and smoothly at all times. There are actually three kinds of replica watches sale winders: elegant, functional, and extravagant. These types can appeal to various watch owners and collectors.