رسوب زدایی آزمایشگاه A&L آزمایش باکتری کشی هیدروفلو | تصفیه بیولوژیک فاضلاب و بایوفیلم

رسوب زدا هیدروفلو در تصفیه بیولوژیک و بایوفیلم

رسوب زدا هیدروفلو در آزمایشگاه A&L آزمایش باکتری کشی هیدروفلو

عملکرد باکتری‌کشی رسوبزدای هیدروفلو خانگی s-38 در آزمایشگاه A&L

یکی از عملکردهای مهم رسوبزدا هیدروفلو به ویژه مدل خانگی S-38 از بین بردن باکتری‌ها است. معمولا کارشناسان و متخصصان حوزه آب که با انواع باکتریهای بیماری‌زا و انواع روشهای مقابله با باکتری‌ها آشنا هستند ، با دیدۀ شک و تردید به عملکرد باکتری‌کشی هیدروفلو نگاه می‌کنند. در اکتبر 2012 آقای دایر، متخصص آب با همکاری نماینده رسوب زدا هیدروفلو در آمریکا آزمایشات زیر را انجام دادند که هدف بررسی عملکرد باکتری‌کشی رسوب زدا هیدروفلو S-38 است.

سختی گیر هیدروفلو توسط شرکت هیدروپت انگلستان تولید می‌شود که سیگنالهای الکتریکی بی ضرر باند AM در داخل آب منتشر می‌نماید. فارغ از جنس لوله‌کشی که فلزی یا پلاستیکی است، آب که دارای هدایت الکتریکی است به تنهایی سیگنالهای آب را دریافت و در طول مدار لوله‌کشی منتشر می‌نماید .
باکتری یا خزه و جلبکی که از زیر دستگاه سختیگیر هیدروفلو عبور می‌نماید توسط فریت‌ها دارای بار الکتریکی می‌شوند و لایه‌ای از مولکول‌های آب باکتری را احاطه می‌کنند . فشار اسمزی از یک سو و فرکانس رسوبزدا هیدروفلو که بیش از 100 هزار بار در ثانیه بار الکتریکی را عوض می‌کند باعث متلاشی شدن پوسته باکتری و از بین رفتن آن می‌گردد. در این آزمایش سه میکرو ارگانیسم به شرح ذیل مورد استفاده قرار گرفتند.
Eschereichia Col: (ATCC 15597)
Klebsiella Pneumonaie : (ATCC 9591)
Pseudomonas aeruginosa: (ATCC 262)
(EPA)
آنالیز آب مورد استفاده در آزمایش بشرح ذیل است .
باقیمانده کلر کمتر از 1/0 میلی گرم در لیتر
PH 5/7
کربن آلی کلTOC کمتر از 5/0 میلی گرم در لیتر
کدورت کمتر از 1 NTU
دما 21 درجه سانتیگراد

TDS 78 میلی گرم در لیتر
آزمایش در 2 مرحله آب ساکن و آب در جریان انجام شد و یک سیستم پایلوت شامل مخزن به پمپ بادی 1/2Gpm مورد استفاده قرار گرفت 2 جدول زیر نتایج مثبت آزمایش را نشان می‌دهد.

رسوب زدا هیدروفلو خانگی s-38