پروژه نصب رسوب زدا هیدروفلو در شرکت On Spex | پکیج های گرمایشی و آبگرمکن ها

رسوبزدای هیدروفلو-Hydroflow

عملکرد رسوب زدای هیدروفلو در On Spex

ارزیابی عملکرد سختی گیر پکیج هیدروفلو

Ontario کانادا 2008
ارزیابی عملکرد سختی گیر پکیج هیدروفلو در پکیح های حرارتی به آزمایشگاه مستقل On Spex در انتاریو کانادا محول گردید. هدف از انجام این آزمایش توسط یک مجموعه مستقل، بررسی عملکرد سختی گیر پکیج هیدروفلو در مقایسه با پکیج حرارتی کنترل(شاهد) بدون هیچگونه تجهیز رسوبزدا و یا سختی گیر است.
رسوبزدا پکیج هیدروفلو مدل 38-HS که جهت پکیج‌های حرارتی طراحی و ساخته شده است بر روی لوله آبسرد ورودی پکیجی که توسط R.S تهیه شده بود نصب گردید.
برنامه ریزی پکیج به نحوی تنظیم شده که پکیج 15 دقیقه با دمای°50 درجه سانتیگراد روشن و سپس به مدت 45 دقیقه خاموش می‌شود. در زمان خاموش بودن پکیج هیچ آبی از داخل پکیج عبور نمی‌کند.
جهت یکسان بودن شرایط برای پکیج شاهد و پکیج با سختی گیر پکیج هیدروفلو در آزمایشگاه توسط پودر کربنات کلسیم آب با TDS 500 میلی گرم در لیتر تهیه شده است.
ترکیب شیمیایی آب سخت شامل 98% پودر سنگ آهک که در کشاورزی استفاده می‌شود به همراه 2% کلراید کلسیم است که با آب مقطر ترکیب شده‌اند.
به دلیل بالا بودن املاح کربنات کلسیم عملا شبیه سازی آب سخت انجام شده است.
کل زمان آزمایش 6 هفته در نظر گرفته شده است و در صورتی که دبی پکیج‌ها بدلیل رسوب گذاری از GPM 9/0 کمتر شود آزمایش متوقف می‌گردد.
عملکرد سختی گیر پکیج هیدروفلو با سیستم شاهد مقایسه خواهد گردید.

شرایط آزمایش :
خروجی لوله آبگرم هر پکیج به کویل مسی از لوله “4/3 به طول 61 متر متصل گردیده است و هرمسیر 18 زانوی °90 و یک تبدیل”4/3 به “2/1 در انتهای آن دارد که به شیر آب متصل می‌گردد. کویل مسی جهت شبیه‌سازی مدار لوله کشی ساختمان و بررسی دقیق‌تر افت فشار استفاده شده است.
سختی گیر پکیج هیدروفلو مدل HS-38 بر روی لوله آبسرد ورودی پکیج شماره 2 نصب گردیده است.
در آزمایش دمای آب ورودی در هر 2 پکیج 18 درجه سانتیگراد وارد پکیج‌ها شد تا دمای آب خروجی با توجه به تنظیمات پکیج حدود °50 درجه سانتیگراد باشد.
TDS آب ورودی 500 میلی گرم در لیتر و دبی خروجی روزانه 2 بار ثبت می‌گردید. دبی ورودی هر 2 پکیج حرارتی GPM 2/3 لحاظ گردید.

نتیجه آزمایش روی رسوب زدای پکیج هیدروفلو:

بعد از 6 هفته تست 2 پکیج حرارتی با آب سخت دبی آب در پکیج حرارتی با سختی گیر پکیج هیدروفلو GPM 0/3 اندازه گیری و ثبت گردید و طبق توافق شرکت R.S نماینده سختی گیر پکیج هیدروفلو در کانادا و آزمایشگاه On Spex آزمایش خاتمه یافت. پکیج با استفاده از سختی گیر پکیج هیدروفلو که با آب سخت آزمایش می‌گردید، اجازه رسوبگذاری املاح معدنی و خراب شدن مبدل حرارتی پکیج را نداد. بررسی میزان و نوع رسوبات تشکیل شده و دبی هر 2 پکیج حرارتی حاکی از آن است که سختی گیر پکیج هیدروفلو در جلوگیری از تشکیل رسوب و کربنات کلسیم مسدود شدن مبدل پکیج کاملاً موثر است. از سوی دیگر پکیج کنترل یا شاهد آب سخت، بدون تزریق هیچگونه ماده آنتی اسکالانت یا پلی فسفات بعد از 39 روز به دلیل کاهش دبی به میزان کمتر از GPM 1 متوقف گردید. به طور خلاصه دبی پکیج با سختی گیر پکیج هیدروفلو در 42 روز کماکان GPM 0/3 باقیمانده در حالی که پکیج شاهد با کاهش دبی به GPM 0/1 پس از 30روز متوقف گردیده است.

رسوب زدای هیدروفلو onpex-Hydroflow

رسوب زدای هیدروفلو onpex-Hydroflow

رسوبزدای هیدروفلو onpex-Hydroflow

رسوبزدای هیدروفلو onpex-Hydroflow

رسوبزدای هیدروفلو onpex-Hydroflow

رسوبزدای هیدروفلو onpex-Hydroflow

رسوب زدای هیدروفلو onpex-Hydroflow

رسوبزدای هیدروفلو onpex-Hydroflow

رسوبزدای هیدروفلو onpex-Hydroflow

رسوبزدای هیدروفلو onpex-Hydroflow

رسوبزدای هیدروفلو onpex-Hydroflow

رسوبزدای هیدروفلو onpex-Hydroflow

رسوبزدای هیدروفلو onpex-Hydroflow