تاییدیه های اجرایی و رضایت مشتریان رادین گستر سینا

همواره در تلاش هستیم تا رضایت مشتریان خود را استفاده از دستگاه های رسوب زدایی هیدروفلو بدست آوریم. تاییدیه های مشتریان ما در سربرگ های رسمی گواه این ادعاست. امیدواریم بزودی در خدمت شما باشیم.

رسوبزدایی منابع کویلی با نصب دو دستگاه رسوب زدای هیدروفلو مدل HS-38 و سیستم تهویه مطبوع چیلرها و بویلرهای گرمایشی موتورخانه بیمارستان مهرگان بابل با نصب دستگاه رسوب زدای هیدروفلو مدل C-100