پروژه نصب رسوب زدا هیدروفلو در سوپاپ ترکیبی حرارتی(TMV) | منابع کویلی و مبدل های صفحه‌ای

رسوبزدا,رسوب زدا,سختیگیر,سختی گیر,رسوبزدا هیدروفلو,رسوب زدا هیدروفلو,رسوبگیر,رسوب گیر

رسوب زدا هیدروفلو در سوپاپ ترکیبی حرارتی(TMV)

نصب رسوبزدا هیدروفلو در سوپاپ ترکیبی حرارتی (TMV)

ششصد اتاق در یک هتل وجود دارد. دمای آب گرم تامین شده برای هر اتاق از طریق ترکیب کردن آب گرم 65 درجه سانتیگراد اولیه و آب سرد، با TMV تأمین می‌شود. تشکیل رسوبات مواد معدنی از تنظیم دما جلوگیری می‌کند(همانطور که در تصویر 1 نشان داده شده است) و بنابراین بسیاری از اتاق ها نمی‌توانند در سال اول افتتاح برای اجاره آزاد شوند. رسوبزدا هیدروفلو تأثیر شایانی در عملکرد این سوپاپ دارد.

هنگامی که از رسوبزدا هیدروفلو استفاده می‌شود، از تشکیل رسوبات مواد معدنی در مبدل صفحه ای جلوگیری می‌شود و دیگر خطایی در همان زمینه وجود ندارد.

 

 

رسوبزدا,رسوب زدا,سختیگیر,سختی گیر,رسوبزدا هیدروفلو,رسوب زدا هیدروفلو,رسوبگیر,رسوب گیر

پس از پی بردن به قدرت رسوب زدا هیدروفلو، یک ناظربه بخش پایین هتل منتقل شد تا اثر را ببیند. برای نشان دادن اثر پیشگیری و رسوبزدایی سختی گیر هیدروفلو، برخی از TMV ها ابتدا به عنوان بازبینی تمیز شدند.

نتیجه نصب رسوبزدا هیدروفلو

پس از دو ماه کار، هیچ مشکل سازگار با TMV دریافت نشد و کنترل TMV هنوز تمیز بود. سپس رسوبزدا هیدروفلو به منظور نمک زدایی در نواحی دیگر هتل مستقر شد.

 

 

رسوبزدا,رسوب زدا,سختیگیر,سختی گیر,رسوبزدا هیدروفلو,رسوب زدا هیدروفلو,رسوبگیر,رسوب گیر

منبع:

http://www.powertechipc.com/technologies/Hydropath/case%20studies/other%20descaling%20application_e.htm