رسوب زدایی ممبرانهای صنعتی دانشگاه نیومکزیکو | آب شیرین کن

رسوب زدای هیدروفلو در آب شیرین کن

رسوب زدایی ممبرانهای صنعتی دانشگاه نیومکزیکو

کاربرد رسوب زدا هیدروفلو برای جداسازی رسوب

با کاهش منابع آب و افزایش نیاز به آب، منابع جایگزین آب مانند آب دریا، آبشور و بازیافت آب می‌تواند به عنوان منابع جایگزین مورد استفاده قرار گیرد. یکی از روشهای محبوب برای رسوب زدا یی و تمیز کردن این منابع جایگزین آب، اسمز معکوس (RO) است که از فناوری ممبران برای حذف 95 تا 99 درصد کل مواد جامد محلول (TDS) استفاده می‌کند. با وجود پیشرفت در تکنولوژی ممبران، رسوبگذاری ممبران و مسائل مربوط به ایجاد رسوب یک مانع بزرگ برای سیستمهای RO است.

نحوه رسوب زدایی و کنترل ایجاد رسوب

تنظیم ممبران معمولا توسط تنظیم PH، افزودن آنتی اسکالانت یا پیشگیریهای وسیع کنترل می‌شود. دستگاه رسوبزدا هیدروفلو که توسط تکنولوژی هیدروپت طراحی شده است، راه حلی مناسب برای روبرویی با این چالش است که با ارائه یک جایگزین شیمیایی گامی مؤثر برای مهار تشکیل مقادیر سخت و بایوفیلم است. به منظور تأیید صحت توانایی عملکرد رسوب زدا هیدروفلو بعنوان یک راه حل مناسب برای سیستم‌های RO، دانشگاه نیومکزیکو (NMUS) وزارت مهندسی عمران تصمیم به ارزیابی این تکنولوژی در مؤسسه تحقیقات آب شیرین کن ملی (BGNDRF) نمود.

نتایج حاصله از بررسی رسوبزدا هیدروفلو

تکنولوژی رسوب زدا هیدروفلو میزان رسوب و سختی آب را تا 40 درصد کاهش داد که نشان دهنده این است که تکنولوژی امیدوارکننده برای کاهش قابل توجه رسوب است. البته همچنان این تکنولوژی در حال پیشرفت است و گویا روشی ایده آل برای رسوبزدایی به شمار می‌آید که از روشهای مشابه پیشی گرفته است.