رسوبزدا هیدروفلو

یکی از مشتریان در نیومکزیکو از آب چاهی که با یکی از همسایه‌های کنار مشترک بود استفاده می‌کرد و آب قابل شرب دریافت می‌کرد. قبل از خرید ملک، از چاه موردنظر آزمایش به عمل آمد که نشان می‌داد کیفیت آب به طور کلی خوب است اما آب سخت است.

بیشتر بخوانید