آشیانه ی تعمیرات هواپیمایی ماهان

رسوبزدایی 800 تن تبرید بزرگترین پروژه گرمایش از کف خاورمیانه شامل 20 کیلومتر لوله سوپر پایپ و 6 مبدل حرارتی رسوبزدایی و حافظت دیگ های آب داغ 130 درجه سانتی گراد رسوبزدایی کندانسور ابزوربر چیلرهای جذبی و برج خنک کن

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!