بعد از نصب دستگاه رسوبزدا هیدروفلو شاهد حفاظت از مبدلهای صفحه‌ای آبگرم، منابع کویلی آبگرم مصرفی، افزایش کیفیت و شفافیت آب استخر و کاهش مصرف کلر بودیم

Leave a Reply

Your email address will not be published.