شرکت سهامی خاص مدیریت تولید برق قم

رسوبزدای هیدروفلو قادر است سطوح داخلی لوله ها در تماس با آب را حفاظت کاتدیک نماید که این امر منجر به کاهش خوردگی و باز شدن تاول های آهن می نماید .

Leave a Reply

Your email address will not be published.