مجتمع ذوب و احیاء روی قشم

محافظت آب شیرین کن در مقابل رسوب، افزایش آب دهی ، کاهش افت فشار و محافظت ممبران آب شیرین کن Brackish (لب شور) با TDS 11000 تا 16000 ppm

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!